Tuesday, 12 April 2011

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (TING. 5)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN.
TINGKATAN 5
NAMA GURU : …………………………..                       TINGKATAN : ………………
MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran murid dapat :
NILAI
BBM

1
1. PENCAPAIAN KENDIRI


UNIT 1.
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA

- Menghayati konsep pendidikan sepajang hayat

- Penerapan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat di Malaysia

- Kepentingan pendidikan sepanjang hayat di Malaysia

- Pembelajaran sepanjang hayat membentuk insan terbilang
i.    Menerangkan konsep pendidikan    
     sepanjang hayat untuk pembangunan 
     Negara


ii.  Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang
     hayatiii. Menghuraikan kepentingan pendidikan   
     sepanjang hayat untuk pembangunan 
     Negara


iv. Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan 
    negara
v. Menghargai kepentingan ilmu2


3

45

CUTI TAHUN BARU CINA
6
UNIT 2.
PERIKEMANUSIAAN KE ARAH KESEJAHTERA-AN NEGARA

- Empati secara perkongsian
Emosi

- Menghargai nyawa manusia

- Maruah dijaga imej cemerlang

- Masyarakat yang cinta akan keamanan


i.   Menerangkan konsep perikemanusiaan

ii.  Menghuraikan isu-isu kemanusiaan

iii. Menjelaskan kepentingan nilai-nilai 
     perikemanusiaan kepada masyarakat

iv. Mengamalkan cara hidup 
     berperikemanusiaan

v.  Melibatkan diri secara aktif dalam
     pembentukan masyarakat penyayang

vi.  Prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan

vii. Menghargai kesejahteraan negara


7


8

UJIAN 1
9


2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN


UNIT 3.
PERSIAPAN MEMBINA KELUARGA KE ARAH PEMBENTUKAN MASYARAKAT MAPAN

- Restu ibu bapa/penjaga

- Kesihatan fizikal dan mental- Ilmu keibubapaan

i.    Menerangkan persiapan membina keluarga
      ke arah pembentukan masyarakat mapan

ii.   Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental
      untuk membina keluarga bahagia
iii.  Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang
      baik

iv. Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang
v.  Menghargai restu ibu bapa/penjaga


1011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12

- Kewangan yang stabil

- Peraturan perkahwinan
mengikut undang-undang Negara

vi.  Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga  
      yang cekap

vii. Bertanggungjawab terhadap keluarga
viii. Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan
      perkahwinan mengikut undang-undang Negara
13

UJIAN 2
14
3. HIDUP BERMASYARA-KAT

UNIT 4.
SUMBANGAN TERHADAP PEMBANGUNANMASYARAKAT MELALUI PENGLIBATAN AKTIF DALAM AKTIVITI KEMASYARAKATAN

- Diariku
- Peranan agensi kerajaan dalam aktiviti kemasyarakatan

- Laman web Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berkhidmat kepada masyarakat
 i.   Menerangkan kepentingan penglibatan aktif
     individu dalam aktiviti kemasyarakatan
ii.  Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh
     diberikan oleh individu dalam aktiviti
     kemasyarakatan
iii. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
     melalui agensi-agensi kerajaan dan badan
     bukan kerajaan

iv. Mengenal pasti agensi kerajaan dan badan
     bukan kerajaan yang berkhidmat kepada
     masyarakat


v. Memberi cadangan dan teguran yang membina  
     kepada agensi kerajaan dalam pembangunan
     masyarakat
vi.  Mewujudkan perkongsian pintar dengan
     pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan
     kerajaan dalam aktiviti kemasyarakatan kepada
     golongan yang memerlukan
vii. Gembira dapat memberi sumbangan kepada    
      anggota masyarakat yang memerlukan
viii. Bersedia memberi sumbangan
       kemasyarakatan pada setiap masa15

16


174. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA
    
5. SUMBANGAN PELBAGAI PIHAK TERHADAP PENGEKALAN WARISAN BUDAYA

- Sumbangan individu dalam pengkalan warisan budaya Malaysia

- Sumbangan agensi kerajaan dalam pengkalan warisan budaya Malaysia

- sumbangan badan bukan kerajaan dalam pengkalan warisan budaya Malaysia

i.    Menyenaraikan agensi kerajaan dan badan
      bukan kerajaan yang terlibat dalam pengekalan  
      warisan budaya Malaysia

ii.   Menghuraikan sumbangan individu, agensi
      kerajaan dan badan bukan kerajaan terhadap
      pengekalan warisan budaya Malaysia

iii.  Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan
      budaya Malaysia

iv.  Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan
      budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak
v.   Bangga dengan keunikan warisan budaya
      Malaysia

vi.  Mengapresiasi sumbangan pelbagai pihak
      dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia1819


20
CUTI PENGGAL PERTAMA
21
22
UNIT 6.
MEMPROMOSIKAN WARISAN BUDAYA MALAYSIA DI DALAM DAN DI LUAR NEGARA

- Peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya malaysia di dalam dan luar Negara

- Peranan media cetak dalam mempromosikan warisan budaya malaysia di dalam dan luar Negara

- Peranan media elektronik dalam mempromosikan warisan budaya malaysia di dalam dan luar Negara

i.    Menerangkan cara-cara mempromosikan
      warisan budaya Malaysia di dalam dan luar
      Negara

ii.   Menjelaskan peranan duta kecil dalam
      mempromosikan warisan budaya Malaysia

iii.  Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan
      budaya Malaysia melalui media cetak dan
      elektronik

iv.  Memberi sokongan terhadap usaha
      mempromosikan warisan budaya Malaysia

v.   Menghargai segala usaha mempromosikan   
      warisan budaya Malaysia


                                                             


2324


25
5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
                                  
UNIT 7.
MENGEKALKAN KEDAULATAN NEGARA

- Rukun Negara mencorakkan malaysia sebagai Negara berdaulat

- Rukun Negara :
Ideologi kebangsaan malaysia


i.   Menghuraikan konsep negara berdaulat

ii.  Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara
     dalam mengekalkan kedaulatan negara

iii. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara


26


27
UJIAN 3
28
- Rukun Negara amalan hidup rakyat malaysia

- Rukun Negara di hatiku


iv. Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara
     dan mengekalkan kedaulatan negara
v.  Bersyukur dengan kemakmuran dan
     kesejahteraan negara
vi. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia
     kepada Negara29UNIT 8.
MELENGKAPKAN DIRI UNTUK MEWARISI NEGARA

- Sikap jati diri bagi mewarisi Negara

- Melengkapi diri dengan ilmu yang inovatif

- Kemahiran yang mencorak pewaris negara


- Kerohanian membentuk sahsiah pewaris negara

- Menghayati nilai-nilai murni tanggungjawab pewaris negarai.   Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang
     bertanggungjawab untuk menjadi pewaris
     negara

ii.  Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri
     bagi mewarisi negaraiii. Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara yang
     bertanggungjawab

iv. Menghayati kesedaran sivik dan
     kewarganegaraan untuk melengkapkan diri  
     sebagai warganegara yang sempurna


30


 
31


32
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
33
6. CABARAN MASA DEPAN

UNIT 9.
MENJANA PEMBANGUNAN NEGARA

- Integriti politik memacu kegemilangan negara

- Rakyat bersikap prokaktif teras pembangunan negara

- Belia modal insane kelas pertama


i.   Menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana
     pembangunan negara

ii.  Menyenaraikan cabaran warganegara dalam
     bidang politik, ekonomi dan social

iii. Memberi sumbangan untuk menjana
     pembangunan negara dalam bidang politik,
     ekonomi dan social

iv. Bertindak sikap proaktif dalam menghadapi
     pelbagai cabaran dalam menjana
     pembangunan negara

v.  Cekal menghadapi cabaran dalam menjana
     pembangunan negara

vi. Saling membantu dan bekerjasama dalam
     menjana pembangunan negara34UNIT 10.
MENANGANI CABARAN GLOBALISASI

- Konsep dan cabaran globalisasi

- Saingan dan cabaran serantau dan dunia

- Kepentingan serantau dan dunia

i.     Menjelaskan konsep globalisasi

ii.    Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan
       dunia

iii.   Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran
       globalisasi

iv.   Menghuraikan kepentingan hubungan serantau
       dan dunia dalam menangani cabaran
       globalisasi

v.    Mengambil tindakan yang rasional untuk
       menangani saingan serantau dan dunia

vi.   Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan
       serantau dan dunia

vii.  Cinta dan sanggup berkorban untuk negara35

UNIT 11
MENGEKALKAN DAN MENINGKAT-KAN PENGIKTIRA-FAN DUNIA TERHADAP NEGARA

- Modal insane mewujudkan pusat kecemerlangan pelbagai bidang

- Penyelidikan dan pembangunan kea rah kecemerlangan negara

- Institut jantung negara (IJN) sebagai contoh pusat kecemerlangan


i.   Memberikan contoh-contoh pusat
     kecermerlangan di Malaysia

ii.  Menyatakan langkah-langkah yang boleh
     diambil bagi meningkatkan status negara
     sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

iii. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan
     pengiktirafan dunia terhadap negara

iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
     warganegara dalam mengekalkan imej baik   
     negara di mata dunia

v. Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia
    sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang


1 comment: